Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van http://www.kweekvleesinfo.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kweekvleesinfo.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kweekvleesinfo.nl is het niet toegestaan tekst of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kweekvleesinfo.nl.

Geen garantie op juistheid

Kweekvleesinfo.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Kweekvleesinfo.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via links verwijzen.

Geen beleggingsadvies

De informatie in onze artikelen of waar dan ook op de website moet niet worden beschouwd als beleggingsadvies, en is ook niet bedoeld als beleggingsadvies. Investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee. Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Informatie die wordt verstrekt is bedoeld om je een beeld te geven van onze visie op de toekomst van kweekvlees, hoe kweekvlees kan gaan bijdragen aan een betere werelden wat de mogelijkheden zijn om te investeren in kweekvlees.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van http://www.kweekvleesinfo.nl op deze pagina.