Acceptatie kweekvlees in Duitsland en Frankrijk

Geplaatst door

Er is een vrij brede acceptatie voor kweekvlees in Duitsland en Frankrijk. Onbekend maakt dus zeker niet altijd onbemind!

Dit komt naar voren in een recent online onderzoek gedaan onder 1000 respondenten uit beide landen naar de acceptatie van kweekvlees. Er is specifiek gevraagd naar de bereidheid tot het kopen van kweekvlees en naar het willen proberen van kweekvlees. Ook is gevraagd in hoeverre men bekend is met ‘cultured meat’ zoals het gekweekte vlees internationaal bekend staat en of vleeseters kweekvlees zien als een vervanging van traditioneel vlees.

Huidig consumentengedrag conventioneel vlees

Ondanks dat de vleesconsumptie in West-Europa de laatste jaren een dalende trend laat zien, zijn vleeseters uit deze regio nog niet bereid om substantieel minder vlees te eten. Wel volgen zij naar eigen zeggen steeds vaker een flexitarisch dieet. Mensen die onbeperkt vlees (willen) blijven eten zijn er steeds minder, vooral in Duitsland vormen zij inmiddels een minderheid. De grootste reden dat mensen een flexitarisch dieet volgen zijn de zorgen over het dierenwelzijn. Vegetariërs zijn er, zeker in Frankrijk, echter nog weinig.

Eerdere studies naar kweekvlees

Eerdere studies die over de hele wereld zijn gedaan naar de acceptatie van kweekvlees blijken lang niet altijd dezelfde uitkomsten te hebben. Verschillende vraagstellingen liggen hier vooral aan ten grondslag. Wel lijkt de acceptatie in Europa in het algemeen lager te liggen dan in de Verenigde Staten. Al zal dit in de VS per staat verschillen, zoals dit ook in Europa per land het geval is.

Toch geven onderzoeken wel een indicatie. Zo lijkt de helft van de Nederlanders en de Italianen bereid om kweekvlees te proberen. Spanjaarden en Engelsen zijn iets terughoudender, maar ook hier is er wel degelijk een markt voor ‘cultured meat’.

Uit Duitsland en Frankrijk was eerder nog vrij weinig data bekend over de acceptatie van kweekvlees. Terwijl deze landen toch een grote stempel drukken op het Europese voedselbeleid.

Deze recente studie toont aan dat Duitsers opvallend positief zijn over kweekvlees. Een overgrote meederheid van de Duitsers heeft fiducie in het concept kweekvlees en bij de kinderen en jongvolwassenen staat bijna iedereen positief tegenover kweekvlees. Bij de Fransen is het enthousiasme minder groot, maar ook hier wordt het idee van gekweekt vlees zeker niet massaal verworpen.

Bekendheid met kweekvlees

Wat opvalt in het onderzoek over de bekendheid van kweekvlees bij de ondervraagden is dat er in beide landen een meerderheid is die nog niet eerder van kweekvlees gehoord had. In Duitsland is dit weliswaar een vrij krappe meerderheid (55%), maar in Frankrijk heeft een dikke 60% nog niet eerder gehoord van kweekvlees. De groep die wel duidelijk weet wat kweekvlees inhoudt is opvallend klein, vooral in Frankrijk. In Duitsland is bijna een kwart ermee bekend (22,6%), en in Frankrijk weten zelfs maar vijf op de 30 Fransen (16%) echt wat kweekvlees is. Ongeveer één op de vijf van de ondervraagden in beide landen hebben wel eerder gehoord van kweekvlees, maar weten niet precies wat het is. Heeft de bekendheid ook invloed op de acceptatie van kweekvlees?

Bereidheid tot kopen van kweekvlees

De bereidheid om kweekvlees te kopen ligt in Duitsland met een stevige 55% hoger dan in Frankrijk, waar een kleine 37% aangeeft bereid te zijn kweekvlees aan te schaffen. In Frankrijk geeft zelfs bijna de helft (49%) aan dat ze niet bereid zijn kweekvlees te kopen, terwijl dit in Duitsland nog minder dan een derde is (32%). In Frankrijk zijn nog meer mensen over te halen. Bijna 14% geeft aan misschien kweekvlees te willen kopen. In Duitsland ligt dit slechts een fractie lager op 12%.

Willen proberen van kweekvlees

De nieuwsgierigheid om kweekvlees te proberen ligt in zowel Duitsland als Frankrijk iets hoger dan de bereidheid tot het kopen ervan. Bijna zes op de 10 Duitsers (58%) zou weleens kweekvlees willen proeven. In Frankrijk zou minder dan vijf op de 10 van de respondenten zijn vork weleens in een stukje kweekvlees willen zetten. Het percentage dat kweekvlees (pertinent) niet wil proberen ligt ook nu weer hoger in Frankrijk dan in Duitsland. Van de Fransen is 46% niet bereidwillig om gekweekt vlees te proberen. In Duitsland ligt dit percentage op bijna 34%. Ook hier zijn er iets meer Fransen die nog overgehaald kunnen worden. 10% van de Fransen twijfelt nog om het te proeven, tegenover 8% van de Duitsers.

Kweekvlees als vervanging van vlees

Bij de vraag of kweekvlees als vervanging zou kunnen gaan dienen van traditioneel vlees, is de Duitse vleeseter wederom enthousiaster. Ruim de helft (53%) hiervan geeft aan kweekvlees als serieuze vervanger te zien van vlees, terwijl eenderde (34%) daar anders over denkt. De overige 13% heeft hierbij nog zijn bedenkingen. In Frankrijk geeft van de vleeseters eenderde (34%) aan kweekvlees als vervanger van vlees te zien, terwijl daar juist meer dan de helft (53%) kweekvlees niet als serieuze vervanger van regulier vlees ziet. Ook hier heeft 13% heeft nog zijn twijfels.

Liever kweekvlees dan alternatieve vleesvervangers

Uit het onderzoek komt verder nog naar voren dat de Duitse respondenten kweekvlees verkiezen boven plantaardige vleesvervangers, terwijl de Fransen geen een duidelijke voorkeur hebben. Kweekvlees geniet wel in beide landen een duidelijke voorkeur boven eiwitrijke insecten als vleesvervanger. De acceptatie van kweekvlees ten opzichte van insecten is dus beduidend hoger.

Rapport in het kort

Wat dus vooral opvalt aan deze bevindingen is het grote aantal mensen dat nog niet eerder van kweekvlees heeft gehoord. Verder springt in het oog dat in beide landen meer dan de helft van de respondenten niet onwelwillend staat tegenover de komst van kweekvlees. Vooral in Duitsland is de acceptatie van kweekvlees er. Men is er bereid, enthousiast zelfs om kweekvlees te proberen. Zij zien kweekvlees dan ook als serieuze vervanger van regulier vlees.

De nieuwsgierigheid naar kweekvlees is in zowel Duitsland als Frankrijk iets hoger dan de bereidheid tot het kopen ervan, al is daar niks vreemds aan. Bij een goede proefervaring zal de bereidheid tot het kopen van kweekvlees ongetwijfeld ook verder toenemen.

Verder is opmerkelijk dat vooral mensen uit de agrarische sector en mensen die met vlees werken, openstaan voor alternatieven voor traditioneel vlees. Effectieve argumenten om de acceptatie van kweekvlees verder te verhogen lijken vooral te liggen in de hoek van de voedselveiligheid en in het ontbreken van antibiotica in het gekweekte vlees. De huidige acceptatie stoelt vooral op de verbetering van het dierenwelzijn en op de positieve impact op ons milieu. Genetische modificatie is voor zowel onze oosterburen als de Fransen uit den boze.

Geef een reactie